Odpisy

  • Odpisy, odpis

Odpis je vyjádření opotřebení majetku v peněžních jednotkách za určitý časový úsek, max. však jeden rok. Odpisy jsou jinými slovy účetním vyjádřením úbytku hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladů účetní jednotky.

V účetnictví jsou odpisy nákladem. Odpisy se zaúčtovávají postupně, tzn. že celý náklad na pořízení majetku se rozloží do několika let a účtuje se po částkách. Odpisy jsou nevratným snížením ohodnocení majetku v účetnictví podniku.