Zlaté bilanční pravidlo

  • Zlaté bilanční pravidlo

Zlaté bilanční pravidlo pracuje s myšlenkou, kdy je potřeba sledovat časový horizont trvání majetkových částí s časovým horizontem zdrojů, ze kterých jsou financována. Zlaté bilanční pravidlo říká, že dlouhodobý majetek by měl být financován dlouhodobým kapitálem a krátkodobý majetek kapitálem krátkodobým.

Mimo jiné platí u zlatého bilančního pravidla:

Součet aktiv musí být roven součtu pasiv. Vlastní kapitál = Aktiva - Závazky